Tag Archives: pla territorial sectorial d’habitatge

XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (entrega de premis)

El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya, ha estat guardonat amb el premi d’Investigació a la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2011. L’acte ha tingut lloc al Seminario Mayor, Fundación Comillas (Cantabria).

La Secretaria de Estado de la Vivienda va inaugurar també la exposició de les 40 obres finalistes d’aquesta edició, instal·lada a la Fundación Comillas fins l’11 de setembre. El programa  d’activitats de la XI BEAU inclou un taller experimental d’arquitectura i un curs d’estiu a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.

Tant els integrants de l’equip que ha realitzat la redacció del Pla i la ex-Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Carme Trilla, varen ser presents, gaudint d’un moment esperat durant molt de temps, independentment de l’altra espera que suposa la tramitació, lenta i política, al Parlament de Catalunya.

En Josep Maria Vilanova va rebre el premi com a director del projecte juntament amb Ricard Pié. Els treballs han estat realitzats en el marc del conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge (ara Territori i Sostenibilitat, Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana) i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Sala d’Actes que va quedar desbordada de seguida per l’afluència de públic, la fotografia de família dels premiats i la senyora Corredor

Què és el Pla territorial sectorial d’habitatge?

Constitueix el marc orientador per a l’aplicació a tot el territori de Catalunya de les polítiques d’habitatge en els propers deu anys, principalment les establertes en el Pacte Nacional per l’Habitatge 2007-2016, a partir del màxim aprofitament i la millora dels habitatges existents, i de la construcció de nou habitatge, de manera preferent en sòl urbanitzat i, quan sigui necessari, en sòls urbanitzables, establint així mateix programes orientadors de l’actuació pública en aquestes matèries.

En els aspectes territorials i urbanístics, el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge (art. 12.2 de la Llei del dret a l’habitatge i art. 18.1 de la Llei 23/1983) haurà de determinar les necessitats, els dèficits i els desequilibris territorials en matèria d’habitatge, i establir les previsions, normes i criteris d’aplicació que consideri necessaris per tal de complir les seves finalitats.

Imatges de San Vicente de la Barquera i Santander

Santander 3 by jordifranceschb

Diapositives de l’entrega de premis, imatges del Pla i el paisatge de Cantabria

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Mosaic amb imatges de Santander, Comillas i Santillana del Mar

Santander 2 by jordifranceschb

Innovació.
Diagnosi, estratègies i propostes del Pla

 • L’habitatge com un dret social
 • Avaluació de les necessitats socials d’habitatge per col·lectius i de les necessitats de rehabilitació del parc existent
 • Tipus d’actuacions en habitatge social: habitatges nous, mobilització d’habitatges desocupats i ajuts econòmics
 • Creació d’instruments per a la planificació de l’habitatge
 • Reconeixement territorial de les realitats urbanes a Catalunya i els àmbits d’actuació del Pla
 • Mètode d’avaluació de les necessitats socials d’habitatge i de rehabilitació en cada àmbit d’actuació
 • Àrees de demanda forta i acreditada per a l’aplicació territorial de les polítiques d’habitatge de la Generalitat
 • Intensificació dels recursos públics en matèria d’habitatge
 • Formació de parcs d’habitatge amb finalitats socials
 • Solidaritat urbana en els municipis de més de 5.000 habitants o capitals de comarca

Prioritat 1: optimitzar l’ús i rehabilitar el parc d’habitatges existents
Prioritat 2: activar els potencials residencials del sòl urbanitzat per a habitatge amb finalitats socials
Prioritat 3: gestió de nous desenvolupaments urbans residencials amb reserves urbanístiques per a habitatge assequible.

Mosaic amb més imatges de Santander, Comillas i Santillana del Mar.

Santander by jordifranceschb

Vídeo resum de la XI BEAU realitzada per Studio Banana TV en coordinació amb l’equip de comunicació, documentació i transparència web als membres del jurat de la Biennal.

[blip.tv http://blip.tv/play/hIpQgsiqVAI%5D

Videoentrevista: José Miguel Iribas

[blip.tv http://blip.tv/play/hIpQgsWNTgI%5D

L’origen del topònim Comillas, sembla derivar-se de l’orografia de la zona, caracteritzada per un suau relleu de turons i dolines. Lloc idoni pels primers assentaments de la prehistòria. Prova d’això són els jaciments arqueològics localitzats en les coves de la Meaza i Meaza II, per posar un exemple. Aquests primers indicis del poblament ens situen uns 18.000 anys enrere. Molts vilatans, principalment de San Vicente de la Barquera, expliquen diverses rondalles que fan referència a la distància entre aquest poble i Comillas (cinCO MILLAS, distància certa) i que és la distància que varen recórrer per escapar d’una epidèmia que havia assolat San Vicente. Penso que es una manera de dir que Comillas descendeix de San Vicente. En els documents escrits a l’època medieval ja apareix registrat el nom de Cumiyas o Cumillas. Segons experts lingüistes, el seu origen, igual que la majoria dels noms càntabres, és cèltic i prové de la paraula Koma-Oe que vol dir crinera de cavall o lloma, i d’aquesta descendeix Komba (turó).

Enllaç de notícies:

21/07/2011 El Diario Montañés
21/07/2011 El Economista
22/07/2011 El Diario Montañés
22/07/2011 El Diario montañés
Municipios Cantabria El Diario Montañés
Institut DEP
Facebook

BEAU XI – XI Bienal Española de Arquitectuta y Urbanismo
Nota de premsa

Acte Jurat

Metalocus Blog
Fundación Comillas
ArquitecturaS

Enllaç als documents del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge

Fotografies: Elisabet, Bruna, Carles, Esther i Héctor

Per cert, MOLT BONES VACANCES A TOTHOM !!!

Anuncis

Òmnibus

AVANTPROJECTE LLEI ÒMNIBUS

La inauguració d’aquest blog estava prevista a finals de juliol coincidint amb la entrega de premis de la XI Biennal d’Arquitectura i Urbanisme. Tampoc pretenia ser un blog polític o de política (ni ho serà), però els esdeveniments recents: retallades, mal estar general, insuficiència política, estabilitat malmesa pel capital, lluites estúpides, partidisme recalcitrant i dogmes epidèrmics; no els puc obviar i els hem de fer públic i compartir-los amb tothom.

La finalitat d’un Govern es la de Governar, es a dir, crear, desenvolupar, investigar, promoure, regular, generar… Un Govern, ho es, per assegurar el benestar dels seus ciutadans, l’aprenentatge, les solucions i el futur de tots aquells que viuen i treballen en el país. Un govern ha de buscar solucions als seus problemes sense posar en perill l’estabilitat social, les famílies i/o el futur de tots plegats.

Quin problema hi ha? Que de la nostre economia en depèn Espanya. Que els nostres recursos van a parar més enllà de les nostres fronteres imaginàries i, a canvi, rebem una mísera part en forma de calleu-vos i pagueu.

Si el Govern ha de vetllar per nosaltres, cal que recuperi les nostres inversions sense posar en perill el nostre futur; si el Govern ha de ser àgil i eficaç, cal que busqui innovacions polítiques i desperti de la paradoxa del benefici immediat (el poder econòmic), i si s’han de millorar lleis o plans, no s’ha d’enfonsar el vaixell on viatjàvem només perquè era un vaixell diferent.

Sobre la situació que jo conec, he de dir varies coses.

A la Secretaria d’Habitatge, que ara depèn de la conselleria de Territori i Sostenibilitat, hi hauran retallades significatives de personal.

La Llei 18/2007 al Dret de l’habitatge queda fortament minvada, gairebé destrossada amb els retalls als aspectes socials, urbanístics i de planejament, i el vaixell insígnia que era el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge que ordenava, consensuava, que era pioner i amb idees avançades en matèria d’habitatge i social; queda ferit de mort.

De la Llei al Dret de l’habitatge desapareix entre altres i per tant també competències del Pla Territorial:

 • L’establiment de reserves de sòl per habitatge protegit de manera equilibrada.
 • Les àrees de demanda forta i acreditada d’habitatge, segons els criteris següents: Registre de sol·licitants, quantitat d’habitatge disponible, sòl urbanitzable disponible, densitat demogràfica, necessitat d’habitatge derivada de les característiques geogràfiques o econòmiques i els preus dels lloguers a la zona.
 • Els programes d’inspecció per detectar l’existència d’habitatges desocupats dins de les àrees anteriorment mencionades.
 • Localització de les reserves de sòl per habitatge protegit, controlant la concentració excessiva o la segregació espacial i la coexistència de forma natural de l’habitatge protegit i el lliure.
 • Establiment de criteris quantitatius per determinar la reserva de sostre d’habitatge protegit per a qualsevol règim de sòl.
 • El lloguer forçós, en els casos d’incompliment de la funció social de la propietat.
 • L’expropiació temporal de l’usdefruit.
 • L’aplicació, en casos excepcionals, de la destinació total o parcial de l’edificació a habitatge amb protecció oficial en sòl urbà consolidat.
 • Reserva urbanística per a habitatges amb protecció oficial.
 • Les persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial ja no tenen dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els principis, els procediments i els criteris que havia establert la llei.

Aquest es el relat dels esdeveniments. I nosaltres, què podem fer?

PD:

 1. La llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció econòmica (Llei Òmnibus) podria ser antireglamentària doncs la normativa diu que totes les lleis presentades al parlament per ser debatudes, han de ser formalment homogènies, es a dir, han de representar un únic àmbit legislatiu. Aquesta llei modifica prop de 80 lleis o reglaments diferents.
 2. La tramitació d’urgència també podria incorre en un defecte de forma doncs el contingut de la llei no s’adapta a aquests casos, i hauria d’ampliar-se el temps de exposició pública de 7 a 15 dies.
 3. La normativa estableix que tots els articles han de ser debatuts. Una llei de més de 600 articles trigaria un segle en passar aquest tràmit.
 4. La simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció econòmica, significa també que, al fer desaparèixer certs serveis i, per tant, acomiadar les persones que ocupaven aquests llocs de treball, també es una llei de retallades de personal disfressada amb tot aquest embolcall d’articles i més articles? Recordo que en el Preàmbul de la Llei és diu: aquests objectius responen a una única finalitat de simplificació global de les normes, de l’administració i de la regulació substantiva vers el ciutadà, amb la pretensió d’aconseguir un impacte en la societat que afavoreixi la reactivació econòmica.

ÒMNIBUS
m. [LC] [TRG] Vehicle públic o privat que té capacitat per a transportar més de nou viatgers, incloent-hi el conductor.

Enllaç a la Llei Òmnibus

Premi XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo

Hem de felicitar a l’equip redactor del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge per haver guanyat el premi d’investigació de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Actualment, el Pla està aprovat provisionalment pel Govern de la Generalitat de Catalunya a l’espera del que succeeixi d’aquí en davant. El Govern té a les seves mans aprovar definitivament un Pla modern, socialment compromès i únic en el món del planejament. Però tot fa indicar, que no està disposat a tolerar una societat més justa, equànime i progressiva. Per tant, encara no sabent el destí final del Pla, tenim la sensació de que alguna cosa es perdrà pel camí. L’equip redactor l’encapsa-la en Josep Maria Vilanova i en Ricard Pié,  professors del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès. Al seu voltant tenen un equip de professionals de notable projecció.
Aquest equip ha creat unes cartografies que podran ser vistes via web el dia que la crisi desaparegui de casa nostre o els polítics i empresaris vulguin.

Si voleu visitar un aperitiu del que podria ser aquesta cartografia en tot el seu potencial, aneu a:

Si voleu visitar el document del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, aneu a:

.