Toponímia (1)

[English version at the end of the Post]

L’Atles dels True Names és un divertimento de Stephan Hormes i Silke Peust, que juga amb les arrels etimològiques i els significats originals dels noms en els mapes actuals del món. Discutible però simpàtic, no dubteu de que és tracte d’un gran treball.

Versió castellana.

Els noms geogràfics varen ser creats gràcies a l’observació dels indrets naturals i gràcies a pifies, tan generoses com humanes, al interpretar erròniament el significat de les paraules en idiomes diferents al propi. Hi ha noms poètics, exuberants com Melic de la Lluna o Mar de Sorra (el Sahara). O Badia de les Terrasses (Taiwan), el Destructor de Vaixells (l’Amazonas) o Fulles de Mango (Colombo). Hispania segueix sent el Pais dels Conills, això ja ho sabem, però a Barcelona, o potser Badalona, se l’anomena Rayos (i centelles!!) i Catalunya el Pais de la Gente Corriente y de los Grandes Señores, és digne d’anàlisi. Pastos és Madrid i Arbustos Andorra. Que Tailàndia sigui el País dels Lliures té la seva miga. Dediqueu una mica de temps a explorar el mapa, paga la pena.

Versió castellana de la toponímia americana.

I Nova York?,  Poble Nou del Senglar (New Town of the Boar, New Yew-Tree Village). Sembla ser que York deriva de l’anglès antic wild boar, senglar, i vicus del llatí per poble.
Gran Bretanya? La Gran Terra dels Tatuats.

I Chicago?, Stink Onion, d’un terme nadiu americà fet servir per l’olor de putrefacció de la ceba als pantans.
I la Ciutat de Barquers és París, basat en una paraula d’origen celta.
Toronto, paraula indígena que significa Lloc de trobada.

Versió anglesa.

Yucatán probablement vulgui dir No Us Entenc o  No Ho Sé, de la mateixa manera, el nom de la ciutat de Nome a Alaska ve d’una frase que significa No Sé (ki-no-jo) i que es remunta a 1905 com a mínim. També entra dins d’aquest tipus d’error la paraula cangur.

Nicaragua vol dir Aquí hi ha gent? Moltes fonts diuen que els espanyols varen anomenar un llac Nicaraoagua en honor a un cacic local anomenat Nicarao (Nicarao+Aigua). També podria ser Envoltada d’Aigua.

També hi trobarem sovint  pleonasmes, els noms que són la mateixa cosa en dos idiomes diferents. Un exemple és el riu Avon, Afon en gal·lès és riu. El Puente de Alcántara seria El Puente del Puente.

Londres

English version ↓

The Atlas of True Names is a divertimento of Stephan Hormes and Silke Peust, who plays with the etymological roots and meanings of the original names on the maps of the world today. Debatable but nice, do not hesitate this is a great job.

The geographical names were created through the observation of natural areas due to blunders, such as generous human to misinterpret the meaning of words in languages ​​other than their own. There are poetic names, such as lush Navel of the Moon and the Sea of ​​Sand (the Sahara). Or the Bay Terraces (Taiwan), the Destroyer of Ships (the Amazon) and Leaves of Mango (Colombo). Hispania is still the Land of Rabbits, you already know, but in Barcelona, ​​Badalona, ​​or perhaps, it is called Lightning (what??) And Catalonia is the Country Of the Common People and of the Big Sirs, is worthy of analysis. Pastore is Madrid and Shrubs, Andorra. That Thailand is the Land of the Free has Miga. Spend some time exploring the map, it is worth.

And New York?, New Town of the Boar (New Yew-Tree Village). Apparently York derives from the Old English wild boar, and the Latin Vicus for people.
Britain? The Great Land of the tattooed.

And Chicago?, Onion Stinks, a Native American term used to the smell of rotting onions in the swamps.
And the City of Boatmen, Paris, is based on a word of Celtic origin.
Toronto, Indian word meaning meeting place.

Yucatan probably want to say I do not understand or do not know, just as the name of the town of Nome in Alaska comes from a phrase that does not know (ki-no-me) and going back to 1905 as a minimum. Also comes under this type of error the word kangaroo.

Nicaragua means that there are people here? Many sources say that the Spaniards were called Nicaraoagua a lake in honor of a local chieftain named Nicarao (Nicarao + water). It could also be surrounded by water.

There pleonasmes often find the names that are the same thing in two different languages. One example is the River Avon, Afon in Welsh is the river. El Puente de  Alcantara is The Bridge of the Bridge.