Quo Vadis, Barcelona (3)

•Barcelona (Calarcá), Quindío,  Colombia

Superfície km²: 219,23
Habitants (Calarcá) : 73.500
Altitud:  1.536 m.

Hi ha varies Barcelona a Colòmbia. Probablement és el país amb més Barcelones del món.  Probablement també, és el país més internacional en quan a toponímia. En el mateix departament de Quindío trobarem: Génova, Córdoba,  Montenegro, Armenia (la capital), la India. I en els altres departaments: Dinamarca, Montezuma, Alcalá, Cartago, la Grecia, Sevilla, Chaparral, Palestina, Santander, Málaga, Flandes, Andalucía, Florencia, Antioquia y Granada entre altres.

There are several Barcelona in Colombia. It is probably the country with more Barcelona in the world. It probably also is the most international place names when. In the same department Quindio find: Génova, Córdoba,  Montenegro, Armenia (the capital), la India. And in other departments: Dinamarca, Montezuma, Alcalá, Cartago, la Grecia, Sevilla, Chaparral, Palestina, Santander, Málaga, Flandes, Andalucía, Florencia, Antioquia and Granada  among others.

Divisió política de la Gran Colòmbia el 1824. Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia, 1890.

Barcelona a Colòmbia:
Barcelona in Colombia:

  • Poble del departament de Caldas
  • Barri de la ciutat de Medellín (Antioquia)
  • Veïnat del municipi de San Pelayo (Córdoba)

Altres llocs i llogarets situats a:
Other places and villages located in:

[English version at the end of Post]

Podeu visitar l’Instituto Geográfico:

Instituto Geogràfico Agustín Codazzi. Relleu.

Temple de Nuestra Señora del Carmen, Barcelona.

•AVANTPASSATS

Per Beringia, les terres avui submergides l’estret de Bering, van passar en diferents ocasions gent amb eines i costums diferents. A poc a poc les poblacions es van anar dispersant d’una regió inhabitada a una altra, augmentant en grandària i en diversitat cultural. Alguns van arribar, després de moltes generacions, al que avui és Colòmbia a través de l’istme de Panamà fa 15.000 anys. S’han trobat restes i vestigis lítics d’aquests pobladors en les regions de l’Obri en Zipaquirá, la hisenda Tequendama en Soacha, i en regions tan diverses i distants com Manizales, Santa Marta i Ibagué. Aquests primers habitants, per sobreviure, van utilitzar toscs artefactes de pedra, os i fusta tallada.

El territori està ple de falles, i el seu relleu correspon a la serralada central dels Andes. Per la seva topografia presenta 3 pisos tèrmics: càlid, fred i erm, gràcies a això en el seu sòl contrasten 3 paisatges: l’erm de la serralada, la prolongació dels densos valls del Cauca i l’accidentada geografia cafetera i el seu intens i variat colorit•CALARCÁ

Deriva el seu nom del llegendari Cacic Calarcá, regent d’una tribu d’indis pijaos que va habitar aquesta zona andina central de Colòmbia. Calarcá va ser fundada l’any 1882. La població es va desenvolupar econòmicament gràcies a la mineria i el comerç, activitats basades totalment en la arriería. Posteriorment es va convertir en un municipi cafeter.

•CORREGIMIENTO DE BARCELONA.

Veredas (Secció administrativa) : Barragán, calle Larga, la Albania, Travesías i Rio Verde

RECORREGUT PELS BARRIS DE BARCELONA
Per Johnny G. Rosas

BARRI: Congal Uno.

Va ser construït després del sisme de 1999, en un terreny que va pertànyer a la finca la Congala. Està situat al surorient del corregimiento. Als seus voltants trobem la quebrada que porta el seu mateix nom i dos jaciments d’aigua. Compte amb 57 cases, i com molts barris del poble, no tenen caseta comunal i les seves vies d’accés no són bones. Alguns dels seus habitants afirmen que tenen poc sentit de pertinença. En dies anteriors es va realitzar un cens que va donar com aresultat 115 adults i 89 menors aproximadament (sic).

Barcelona. Imatge del blog Volksonbikes

Calarcá

Calarcá

•QUINDÍO

El departament del Quindío està conformat, a l’occident, per un entorn de muntanya, compost per pendents abruptes, on predominen els boscos de boira. Els ventalls fluvials, són una constant a la zona de transició sobre la part plana. A la zona oriental, el departament està constituït per paisatges ondulats, lleus i forts, que dificulten activitats agrícoles mecanitzades.

L’economia d’aquest departament es sustenta en la producció i comercialització del cafè. El descens del mercat cafeter a Colòmbia no ha eliminat l’activitat cafetera de la regió. La tinença de la propietat és el latifundi. Les activitats relacionades amb la confecció, el sector alimentari i els productes de neteja han anat incrementant considerablement les finances d’aquest departament.

Gra de cafè.

Fins l’any de 1926, Calarcá comptava amb una extensió territorial, aproximadament, de 1.200 quilòmetres quadrats, i dins d’aquest territori hi havia 4 corregimientos, dels quals només van quedar els de Barcelona i Còrdova.

Instituto Geogràfico Agustín Codazzi. Cadastre Barcelona

•EL MERMUDIO, LA LLEGENDA (UNA ALTRA)

El mermudio quindià habita en llocs freds del departament. L’hi agrada la boirina, amb la qual es vesteix i s’empolaina. Vola quan ningú l’observa, encara que no resisteix la temptació de caminar darrera de les persones que recorren sense pressa els camins rurals de la regió. Dorm sobre branques del balso. El atemoreixen les cuques de llum, el arc de Sant Martí, les libèl·lules i en particular les velles camperoles que resen en veu alta el rosari, o que li criden cobles a La Llorona, diversos estudiosos de la regió, esmenten la amistosa proximitat que hi ha entre el Mohan de la somiadora i el mermudio. Els que tenen la fortuna de veure un mermudio, diuen que en realitat no vola per si mateix, sinó que coneix el secret dels corrents d’aire per deixar-se elevar pel vent. Alguns parapentistes els han trobat pel sector de Navarca, a Calarcá. Un mermudio volador pot passar a gran velocitat pel nostre costat, com ràfega de color o vibració musical. O, si la persona ha sembrat un guayacán, passar lent pel seu costat. El principal aliment del mermudio és la rosada que es congela sobre palmells de cera a Cocora. Els calarquenys que han trobat mermudios en els cafetars, o en algun platanar per les finques de Barcelona, afirmen que tenen rostre de nadó.

•FICCIÓ I REALITAT

La ficció precedeix la realitat; l’arrel animista de la llegenda precedeix el naixement de les agrupacions i la màgia és el primer ritu del clan i de la tribu. Els poemes precolombins del Nou Món, el Popol Vuh i el Yuruparí, llegenda del Vaupés , resulten ser expressions literàries tan autèntiques que sustenten, com les epopeies del Cid i de Roland, un primer romanticisme americà.

També en la història de Calarcá i el Quindío hem trobat aquesta arrel mitològica com una extensió de la poesia o com una interpretació diferent dels materials històrics: la llegenda es nodreix menys de l’explicació que de la inventiva, i la confrontació només pot fer-se llavors a partir d’una actitud completament desproveïda. En aquesta actitud resideix el primer acostament al misteri, com una revenja contra la seva singularitat.

Els relats quindiàs (i tolimenses) estan vinculats a l’existència del cacic Régulo Calarcá i a la seva presumpta descendència. El nom de Régulo prové de la relació de viatges escrita per Agustín Codazzi durant la seva visita a les províncies de la Nova Granada.

No obstant això, la veritat sembla ser una altra. Els pijaos han deixat rastres arqueològics: atuells de fang amb dibuixos en color negre o sèpia, punxons de pedra i os, pectorals i platerets romboïdals que van ser usats com orelles o braçalets; però cap tresor d’importància que justifiqui ni El Dorado, ni Pipintá. Es desconeixen testimonis escrits dels cronistes de l’època sobre la filla del cacic. Però ningú pot negar-li a la fantasia la seva ocasió d’expressar col·lectivament. Els pobles, s’alienen en la ficció com a producte dels seus constrenyiments. D’aquesta manera transcendeixen els seus problemes al imaginatiu, però a l’infern s’atribueixen les seves debilitats.
En l’època precolombina, la regió del Quindío va ser habitada pels Quimbayas, un dels grups indígenes més destacats al país per la seva expressió artística i cultural.

Aquesta regió, per estar situada en un punt intermedi entre l’orient i occident de Colòmbia, es va convertir en una ruta obligatòria dels personatges d’aquesta època. Al segle XIX la colonització antioquenya, arriba al que es denominava el vell Caldas i altres sectors com el nord de Tolima i del Valle, on s’estableixen diversos caserius que amb el pas del temps es van convertir en grans ciutats, tal va ser el cas de la ciutat d’Armènia, fundada el 14 d’octubre de 1889. En aquest procés de colonització es funda la majoria dels municipis del departament.

Un cop creat el departament de Caldas a l’any 1905, els habitants de la regió del Quindío manifesten la seva intenció d’annexar-se d’aquesta unitat administrativa, la qual cosa s’aconsegueix el 31 d’agost de 1908.

•TERRATRÈMOLS

25 gener 1999: 1.230 morts, 4.000 ferits i més de 250.000 damnificats a causa d’un sisme de 6,2 graus en l’escala de Richter, que va tenir fins a 14 rèpliques. Armènia, la capital de la província de Quindío, va quedar arrasada en un 60%.

Referents:
Calarca.Net
Kalipedia
Ohio Northern University
Andrés Recalde a Panoramio
Viquipèdia
Wikimedia Commons
Volks on Bikes

English version ↓

• Ancestors

In Beringia, the land now submerged Bering Strait, passed on several occasions people with different customs and tools. Gradually people started to disperse an uninhabited region to another, increasing in size and cultural diversity. Some came after many generations, in what is now Colombia over the Isthmus of Panama 15,000 years ago. Found remains and lithic remains of these settlers in the regions of the Open in Zipaquira, Tequendama in Soacha, and in regions as diverse and distant as Manizales, Ibague and Santa Marta. These first inhabitants to survive, they used rough stone artefacts, bone and wood carving

• Calarca

It derives its name from the legendary chieftain Calarca, ruler of a tribe of Indians who inhabited this pijaos central Andean region of Colombia. Calarca was founded in 1882. The town developed economically thanks to the mining and trading activities, based entirely on the Arria. Later it became a municipality in the coffee business.

• CORREGIMIENTO BARCELONA.

Veredas (Administrative Section): Barragan, Calle Larga, to Albania, and Rio Verde Travesías

Tour of the neighborhood in Barcelona
By Johnny G. Roses

DISTRICT: Congal Uno.

It was built after the earthquake of 1999, on land that belonged to the estate Congala. Located in the surorient corregimiento. In its vicinity are the Quebrada bearing the same name and two sources of water. It has 57 houses, neighborhoods and how many people have no communal house and its access roads are not good. Some of the inhabitants say they have little sense of belonging. In previous days we made a census that led to aresultat approximately 115 adults and 89 children.

• Quindio

The department consists of Quindio, in the west, a mountainous environment, consisting of steep slopes, where there are forests of fog. In the east, the department consists of undulating landscape, light and strong, mechanized farming difficult.

The economy of this department is based on the production and marketing of coffee. The drop in coffee market in Colombia has not eliminated the activity of the coffee region. The possession of the property is the large estates. The activities related to clothing, food industry and cleaning products have been increased considerably finances of this department.

Until 1926, Calarca had a territorial extension of approximately 1,200 square kilometers and within this territory was corregimientos four of which were the only Barcelona and Cordoba.

• THE MERMUDIO, THE LEGEND (OTHER)

The mermudio quindy lives in cold places of the department. This is like the mist, which is dressed. Fly when nobody watches, but does not resist the temptation to walk behind the people that run slowly rural roads in the region. Sleep on branches of balsa. The frightened fireflies, the rainbow, dragonflies and in particular the old peasant who pray the rosary aloud, or songs that call to La Llorona, several scholars of the region, mentioning the friendly local between the dreamer and the Mohan mermudio. Those who have the fortune to see a mermudio say that it does not fly by itself, but who knows the secret of drafts to be left to raise the wind. Some have found the parapentistes sector Navarca to Calarca. A flying mermudio can happen at high speed on our side, and burst of color or musical vibration. Or, if the person has sown a guayacan, go slow on his side. The main food of mermudio is the dew that freezes on palm wax in Cocora. The Calarca people mermudios that found in coffee plantations, or a banana for the property in Barcelona say they have baby faces.

• FICTION AND REALITY

The fiction precedes fact, the root of the animist legend precedes the emergence of clusters and the magic is the first rite of clan and tribe. The poems of the pre-Columbian New World, the Popol Vuh and Yuruparí, Vaupes legend, literary expressions turn out to be so authentic that support, epics like El Cid and Roland, the first American romanticism.

Also in the history of Calarca Quindio and have found this mythological roots as an extension of poetry or a different interpretation of historical materials: the legend draws less than the explanation of the invention, and confrontation can only then be based on an attitude entirely lacking. In this attitude lies the first approach to the mystery, as revenge against their uniqueness.

The stories quindiàs (and tolimenses) are linked to the existence of Regulus Calarca chieftain and his alleged offspring. The name comes from the regular list of travel written by Agustin Codazzi during his visit to the provinces of New Granada.

However, the truth seems to be another. The pijaos have left archaeological traces: earthenware with designs in black or sepia, punches stone and bone, chest and diamond plate were used as bracelets or ears, but no treasure of El Dorado or importance to justify or Pipintá. Witnesses are unknown writings of the chroniclers of the time on the boss’s daughter. But nobody can deny him the opportunity to express their imagination collectively. The people, alienated in fiction as a product of its constraints. This imaginative to transcend their problems, but to hell attributed its weaknesses.
In pre-Columbian times, the region was inhabited by Quindio Quimbayas, one of the most important indigenous groups in the country for its artistic and cultural expression.

This region, to be located at an intermediate point between east and west of Colombia, became a mandatory route of the characters this time. In the nineteenth century colonization antioquenya, reaches what is called the old Caldas and other sectors such as the north of Tolima and Valle, where he established several villages that over time became major cities, as was the If the city of Armenia, founded on 14 October 1889. In this process of colonization is founded most of the municipalities of the department.

Having created the department of Caldas in 1905, the inhabitants of the region Quindio expressed its intention to annex this administrative unit, which is achieved on 31 August 1908.

• EARTHQUAKES

January 25, 1999: 1230 deaths, 4,000 injured and 250,000 left homeless due to an earthquake of 6.2 degrees on the Richter scale, which took up to 14 replicas. Armenia, the capital of the province of Quindio, was devastated by 60%.