Món antic (5)

Old World (5)

La història del Jardí de l’Edèn, el jardí dels primers mals de cap,  apareix a l’Antic Testament, i encara que s’ha descrit, la seva ubicació segueix essent un misteri. O una llegenda. Durant l’Edat Mitjana i el Renaixement, la ubicació s’havia fixat a l’est de l’Europa coneguda i després al voltant de Mesopotàmia.

The story of the Garden of Eden, the garden of the early headaches, appears in the Old Testament, and although described, its location remains a mystery. Or a legend. During the Middle Ages and the Renaissance, the location was established in eastern Europe, then known about Mesopotamia.

Aquest mapa holandès cobreix la regió entre el Mediterrani i el Golf Pèrsic, representa nombrosos llocs bíblics, entre ells les recorreguts dels fills d’Israel i el Jardí de l’Edèn. El mapa està adornat amb una bandera i quatre vinyetes per cantonada: la creació d’Adam i Eva, el Paradís, Eva oferint a Adam la poma, i l’expulsió del Jardí de l’Edèn. A la part inferior central és una gran escena de l’Arca. Aquesta és la primera edició. Bastiaan Stoopendaal, 1682.

This Netherlands map covers the region between the Mediterranean and the Persian Gulf, represents several Biblical sites, including the pilgrimage of the sons of Israel and the Garden of Eden. The map is adorned with a corner flag and four vignettes: the creation of Adam and Eve, Paradise, Eve offering Adam the apple, and expulsion from the Garden of Eden. At the bottom center is a great scene of the ark. This is the first edition. Bastiaan Stoopendaal, 1682.

Aquest és un esplèndid exemple de principis de 1657 obra de Nicholas Visscher, el mapa de Terra Santa, o com es titula (en traducció aproximada) “El paradís, o el Jardí de l’Edèn amb els països dels voltants i els seus patriarques”. Abasta la regió compresa entre el Mediterrani i el Golf Pèrsic (incloses les regions d’Israel, Palestina, Síria, Jordània, Turquia i Iraq), i compta amb un destacat Jardí de l’Edèn prop de la ciutat de Babel (Babilònia). El mapa combina increïblement geografia real i la Bíblia. Aquest mapa va ser dibuixat per Visscher, com a part d’una sèrie de 5 mapes per a la seva inclusió en l’Abraham van den Broeck’s Staten Bible holandesa de 1657. Aquesta és la primera edició d’aquesta sèrie de mapes que es va convertir en important base per a nombrosos altres mapes bíblics que varen aparèixer en el segle XVIII, inclosos els de Stoopendal, Krul i Maxon.

This is a splendid early example of Nicholas Visscher’s 1657 map of the Holy Land, or as it is titled (in rough translation) “Paradise, or the Garden of Eden. With the Countries circumjacent Inhabited by the Patriarchs”. Covers the region between the Mediterranean and the Persian Gulf (including the modern day regions of Israel, Palestine, Jordan Syria, Turkey & Iraq), and features a prominent the Garden of Eden located near the city of Babel ( Babylon ). The map itself, combining actual and Biblical geography, is stunningly produced.  This map was drawn by Visscher as part of a five part map series for inclusion in Abraham van den Broeck’s 1657 Dutch Staten Bible. This is the first edition of this important map series which would become basis for numerous other Biblical maps appearing through the 18th century, including those of Stoopendal , Krul and Maxon.

Homann basa aquest mapa de la Terra Santa en la cartografia de Guillaume Sanson. Representa la regió dividida entre les dotze tribus d’Israel i abasta des de Sidó a Sirbonis. El riu Kishon connecta el Mediterrani amb el Mar de Galilea. El títol compta amb Moisès rebent els Deu Manaments i a la inserció de la cantonada oposada hi ha un mapa que mostra l’èxode. Johann Baptist Homann, 1710

Homann based map of the Holy Land in the cartography of Guillaume Sanson. Represents the region divided among the twelve tribes of Israel and runs from Sidon to Sirbonis. The Kishon River connects the Mediterranean and the Sea of Galilee. The title has Moses receiving the Ten Commandments and the insertion of the opposite corner there is a map showing the exodus. Johann Baptist Homann, 1710.

Aquest és un dels millors mapes de Homann i el més atractiu de Palestina, Israel i Terra Santa. Representa la regió dividida en les 12 Tribus d’Israel. La part superior dreta té una dedicació per part del cartògraf a Karl Wilhelm Ferdinand, futur duc de Brunswick-Wolfenbüttel i Braunschweig Lüneburg. Aquest mapa va ser dibuixat per Johann Christoph Harenberg el 1752.

This is one of the Homann finest and most appealing maps of Palestine, Israel and The Holy Land. Depicts the region divided into the 12 Tribes of Israel. The upper right features a dedication from the mapmaker to Karl Wilhelm Ferdinand, the future Duke of Braunschweig-Wolfenbüttel and Braunschweig-Lüneburg . This map was drawn by Johann Christoph Harenberg el 1752.

Mapa bíblic de la regió que envolta el Mar Mort i el delta del Nil, representa el pelegrinatge dels fills d’Israel. Inclouen vinyetes dels esdeveniments importants de l’Èxode, Deuteronomi i Nombres. Plancius/Cloppenburg, 1625.

Biblical map of the region surrounding the Dead Sea and the Nile Delta, represents the pilgrimage of the children of Israel. They include drawings of important events of the Exodus, Numbers and Deuteronomy. Plancius / Cloppenburg, 1625.

Mapa decoratiu de l’Orient Mitjà que abasta les regions bíbliques dels mars Negre i Caspi, a través de la major part de la Península Aràbiga. El mapa es centra principalment en les característiques geogràfiques, amb només uns pocs noms de lloc. El Paradís està situat al riu Eufrates. Una gran varietat d’animals salvatges (incloent un unicorn) i monstres marins per omplir el mapa. Als costats són les escenes d’Eva oferint la poma a Adam i l’expulsió del jardí. Heinrich Scherer, 1710.

Decorative map of the Middle East covering the areas of Bible Black and Caspian seas, through most of the Arabian Peninsula. The map focuses primarily on geography, with only a few place names. The Paradise is located in the Euphrates River. A variety of wild animals (including a unicorn) and sea monsters to fill the map. On the sides are scenes of Eve offering Adam the apple and the expulsion from the Garden. Heinrich Scherer, 1710.

Hoc schema et descriptio referens Orti Eden situm…
Thomas Guarinus, 1578.
Biblia Sacra, Basel, Thomas Guarinus, 1578. Genesis.

Mapa sorprenent que cobreix l’extensió de l’imperi turc, que s’estén per Grècia, Aràbia i Líbia, amb els mars Caspi i Negre i la Mediterrània oriental. El mapa és ple de detalls de les ciutats, rius i muntanyes. El títol amb l’emperador, comerciants, soldats i un lleó va ser gravat per Abraham Drentwet, Jr. Seutter/Lotter, 1750.

Map surprising that covers the extension of the Turkish empire, stretching to Greece, Arabia and Libya, the Caspian and Black seas and the eastern Mediterranean. The map is filled with details of cities, rivers and mountains. The title of Emperor, merchants, soldiers and a lion was shot by Abraham Drentwet, Jr.. Seutter / Lotter, 1750.

Referents: Old World Auctions, Wikimedia Commons, Holy Land Maps

PD: La resolució de les imatges és la màxima permesa per Old World Auctions.
PS: The image resolution is the maximum allowed by Old World Auctions.
Podeu investigar més a: Oldcivilizations Blog.