Món antic (2)

Espectacular imatge d’un mapa romà, on podem veure clarament, la codificació, l’habilitat per descriure el territori, l’estil… El podeu veure a la Bibliotheca Augustana.

M a n u s c r i p t u m o r i g i n a l e c a

S e g m e n t u m V I I Sarmatia Dalmatia Italia meridiana Sicilia