Els bombardeigs de la Barceloneta i el Port

Acabem de realitzar un petit treball introductori de l’ATLES DE LA GUERRA CIVIL A LA BARCELONETA I EL PORT (MATERIAL DE TREBALL) que esperem continuar si la crisi ens ho permet, i ens permet mantenir la memòria del nostre poble. El treball ha estat realitzat per a LA FRATERNITAT-BARCELONETA que ha consistit en:

1. TREBALLS INICIALS
Per la representació gràfica dels impactes, s’ha creat una base gràfica en format vectorial
fonamentada en la seva totalitat en el plànol de Vicenç Martorell. Per aquesta tasca ha estatnecessari la digitalització dels fulls, prèviament situats, geogràficament, en les coordenades precises.

2. INTERPRETACIÓ DEL PLÀNOL ORIGINAL
A continuació s’ha dut a terme el redibuixat de les illes, carrers i perímetres de la Barceloneta i el port, a escala 1:1000, incloent-hi el parcel·lari i la numeració dels carrers. Per aquest fase s’ha utilitzat una estació de treball CAD.

3. L’ESCENARI DIGITAL: PLÀNOLS DE L’ATLES
Muntada la nova base cartogràfica de la Barceloneta i el port, i situats els elements geogràfics més importants, la cartografia resultant ja està en disposició de ser utilitzada. A partir d’aquest escenari digital, s’han elaborat els diferents plànols que constituiran la base per a l’elaboració del futur “Atles de la Guerra Civil a la Barceloneta i el port”.

4. UTILITZACIÓ DE LA BASE DE DADES

5. FITXES
Operativa la base de dades i la estació CAD, s’adjunten altres elements a la base de referència com ara fotografies i escrits. S’estableixen els vincles informàtics necessaris per crear la connexió que doni com a resultat la combinació de tots aquests elements i, per tant, la creació de les fitxes, resums i temàtiques que sigui necessari.

6. ELS LLISTATS
Com a resum de tota l’informació de les bases de dades, hi ha els llistats. Aquesta sèrie de registres estan ordenats en tres grups bàsics: dia, tema i adreça.

El treball ha estat realitzat amb l’Héctor González